EKOenergy

EKOenergy to pierwsze i dotychczas jedyne ogólnoeuropejskie oznakowanie energii elektrycznej. Jej celem jest ułatwienie dostawcom energii elektrycznej sprzedaży łatwo rozpoznawalnych i powszechnie akceptowanych produktów elektrycznych.

Kiedy kupujesz energię oznaczoną tym znakiem, otrzymujesz odnawialną energię wyprodukowaną z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, ale to nie wszystko: EKOenergy pomaga Ci zmieniać świat na lepsze.

Ekoetykieta EKOenergy jednoczy dziesiątki tysięcy konsumentów. Liczba ta rośnie z każdym dniem, przede wszystkim dlatego, że użytkownicy EKOenergy powodują zmiany bez ponoszenia wielkich kosztów.

Etykieta EKOenergy:

• skupia się na prawidłowej i przejrzystej komunikacji konsumenckiej,
• stymuluje zrównoważony rozwój sektora energetycznego,
• gwarantuje, że część zielonych składek (tzn. cena jaką płacisz za zieloność energii) będzie wykorzystana do realizacji nowych projektów przez Fundusz Klimatyczny.
• ustala ścisłe kryteria monitorowania zielonej energii.
• daje pewność, że roszczenia są weryfikowane.

Kryteria

Ekoetykieta EKOenergy obejmuje następujące kryteria:

  • Informacje dla konsumentów: Sprzedawcy EKOenergy mają obowiązek informować konsumentów o pochodzeniu energii oznaczonej etykietą EKOenergy, co najmniej w zakresie jej rodzaju oraz kraju pochodzenia. Równocześnie, sieć EKOenergy zajmuje się informowaniem wszystkich konsumentów o wpływie produkcji energii elektrycznej na środowisko.
  • Odnawialność i zrównoważony rozwój: EKOenergy to odnawialna energia elektryczna, spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju określone przez Sieć EKOenergy. W zależności od rodzaju energii, EKOenergy wyznacza szczegółowe kryteria dla producentów. W przypadku energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej są to kryteria geograficzne, energia wodna może być sprzedawana pod etykietą EKOenergy, wyłącznie jeżeli pochodzi z elektrowni zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą EKOenergy, namtomiast energia z biomasy certyfikowana jest wyłącznie po dokładnej analizie jej pochodzenia oraz wydajności jej procesu produkcyjnego.
  • Współfinansowanie projektów odnowy klimatu: Za każdą megawatogodzinę energii sprzedanej jako EKOenergy do Funduszu Klimatycznego EKOenergy wpłacana jest minimalna składka w wysokości 0,10 euro (dziesięć eurocentów). Środki z funduszu zostaną wykorzystane w celu stymulowania dalszych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz walce z ubóstwem energetycznym.
  • Śledzenie (tracking) i unikanie podwójnego naliczania: Wyłącznie energia, której pochodzenie zostało potwierdzone przez oficjalne mechanizmy śledzenia, może być sprzedawana jako EKOenergy. W Europie używamy do tego regulowanego przez prawodawstwo europejskie Systemu Gwarancji Pochodzenia, natomiast w innych krajach pracujemy w oparciu o system I-REC.
  • Audyt i weryfikacja: Informacje, które nie zostały zweryfikowane przez władze europejskie, narodowe bądź regionalne muszą zostać zweryfikowane przez biegłego rewidenta zgodnie z Dyrektywą 2006/43/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 o biegłych rewizjach rocznych sprawozdań finansowych. W przypadku państw nie należących do EOG kontrola musi zostać wykonana przez audytora spełniającego wszystkie wymagania określane przez Międzynarodowe Standardy Badania Sprawozdań Finansowych i uprzednio zaakceptowanego przez Radę EKOenergy.